02 149 5555 ถึง 60

 

FAQ (Frequently Asked Question): ปัญหาที่ถามบ่อย

*** คลิ๊กที่ เพื่อเปิดอ่านในแต่ละข้อคำถามค่ะ ***

เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต

หน้าที่ของกรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตคืออะไร ?

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ


  ผู้มีสิทธิและครอบครัวสามารถเข้ารับการรักษาได้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก หรือไม่?

  หลังจากลงทะเบียน ณ สถานพยาบาลแล้ว สามารถใช้บริการโครงการจ่ายตรงได้เลยหรือไม่?

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก แบ่งเป็นกี่ชั้น อะไรบ้าง?

  การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีกี่หลักเกณฑ์ อะไรบ้าง?

  ข้าราชการได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน จำนวน 61 วัน (45 วันทำการ) ข้าราชการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่?

  ข้าราชการบรรจุใหม่มีสิทธิลาอุปสมบทได้หรือไม่?

  การสมัคร ฌกส. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

  ฌกส. คืออะไร?

  กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยยังไม่ได้ถูกลงโทษทางวินัย จะสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้หรือไม่?

  ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. มีสิทธิได้รับบำนาญ หรือไม่?

  ข้าราชการบำนาญที่สามารถขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดชีพได้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร?

  กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น แล้วมีคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ภายในระยะเวลาเท่าใด?

  การนับวันลา มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง?

  กรณีการลาจำเป็นหรือรีบด่วน ต้องทำอย่างไร?

  เกษียณอายุ คืออะไร?

  เกษียณอายุเกี่ยวข้องกับ ก.พ.7 อย่างไร

  ทำไมจึงพ้นจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม

  นายชิด เกิดเมื่อ 5 เม.ย.2489 จะมีอายุครบ 60 ปีเมื่อใด และต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันใด

  นายชอบ เกิดเมื่อ 5 พฤศจิกายน 25491 จะมีอายุครบ 60 ปี เมื่อใด และต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันใด

  การเกษียณอายุข้าราชการที่เกิดเมื่อ 1 ตุลาคม และ 2 ตุลาคม ทำไมจึงแตกต่างกัน?


งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


  เดิมเคยเป็นพนักงานของรัฐ ดำรงตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปัจจุบันเป็นข้าราชการ ตำรง ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 5 หากจะขอประเมินฯ เพื่อเลื่อนในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในขณะที่เป็นพนักงานของรัฐมานับรวมกับการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันที่เป็นข้าราชการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งได้หรือไม่?

  ขอทราบขั้นตอนการรับโอนพนักงานราชการหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมสุขภาพจิต?

  ข้าราชการที่ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นมีวิธีหรือมีเกณฑ์ในการเลื่อนหรือปรับระดับสายงานให้ก้าวหน้าได้หรือไม่?

  ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการมีเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือไม่ อย่างไร?

  ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการสอน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ขอโอนมารับราชการที่กรมสุขภาพจิตในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) ถามว่าข้าราชการดังกล่าวจะโอนมารับราชการที่กรมสุขภาพจิตได้หรือไม่อย่างไร?

  พยาบาลเทคนิคที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานอะไรบ้าง?

  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 ศึกษาต่อเพิ่มเติมได้รับวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท ทางการบริหาร ต่อมาได้ผ่านการสอบเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 และคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ได้คัดเลือกให้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ในตำแหน่งที่ว่าง หากข้าราชการดังกล่าวมีความประสงค์จะขอย้ายลดระดับไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 5 ในตำแหน่งที่ว่างได้หรือไม่?

  การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ ว 10 ปี 2548?

  กรณีถ้าบุคคลไม่ผ่านการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ์ ว 10/48 จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

  ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงาน กรณีมีผู้ทักท้วงหลังจากประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในการทักท้วงดังกล่าว กรมจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้หรือไม่?

  การที่ข้าราชการสายงานระดับ 2-4 / 5 มีคุณวุฒิปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในส่วนราชการอื่น สามารถนำผลสอบแข่งขันมาใช้เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นระดับปริญญาตรี ในหน่วยงานเดิมได้หรือไม่?

  ข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสายงาน ในการสมัครสอบแข่งขันจะต้องใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน หรือไม่?

  ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งไปแล้ว ตามแนวทาง ว 11/2546 หรือ ว 6/2547 หากข้าราชการดังกล่าวจะประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้นอีก 1 ระดับในสายงานเดิม จำเป็นต้องให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำใหม่หรือไม่?

  การขอประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์ ว 10/48 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี กับผลงานที่จะส่งประเมินเป็นเรื่องเดียวกัน ได้ หรือไม่ อย่างไร?

  กรณีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ถ้ามีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งไม่ครบ 1 ปี สามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นๆมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งได้หรือไม่?


งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง


  พนักงานราชการมีกี่ประเภท?

  การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของกรมสุขภาพจิต เป็นอำนาจของใคร?

  ถ้าหากมีการยกเลิกระบบ ซี จริงแล้วการเลื่อนระดับและเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะต้องทำ อ.ว.ช. อีกหรือไม่?

  ข้าราชการบางตำแหน่งที่ตัน ซี 5 มีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซี 6 ได้หรือไม่โดยไม่ต้องโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น (เนื่องจากมีการเปิดสอบเลื่อนตำแหน่งทุกปีแต่ไม่มีตำแหน่งลง)?

  หากข้าราชการที่ถูกจัดกลุ่มใหม่แล้วมีความต้องการจะย้ายกลุ่ม จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และควรเตรียมตัวอย่างไร จึงจะย้ายกลุ่มได้ โดยไม่เกิดปัญหา?

  บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง แตกต่างจากบัญชีเงินเดือนเดิมหรือไม่ อย่างไร?

  พนักงานราชการที่กำหนดกรอบอัตราไว้ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถ้าหลังจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะดำเนินการอย่างไร?

  กรมสุขภาพจิตสามารถดำเนินการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ได้หรือไม่?

  สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของบุคลากร กรมสุขภาพจิตมีกี่รายการอะไรบ้าง?

  ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล กับตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างไร?

  ปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 เมื่อใดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 ?

  กรณีที่ส่วนราชการมีข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ตำแหน่งที่เกษียณจะต้องถูกยุบหรือไม่?

  มีกรณีใดบ้างที่ส่วนราชการจะได้รับการจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 คืน?

  การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 2-4/5/6 เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5/6 ว/7 วช. สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการใด?

  ก.พ.ได้จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่แล้วหรือไม่ อย่างไร?


งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  ข้าราชการที่เคยได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลาเท่าได จึงจะมีสิทธิลาไปศึกษาต่อได้อีก?

  การดูงานและการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศมีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาหรือไม่ อย่างไร?

  ข้าราชการที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่ยังปฏิบัติราชการไม่ถึง 1 ปี สามารถลาไปศึกษาหรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้หรือไม่?

  พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่?

  กรณีการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม สามารถลาได้เป็นระยะเวลาเท่าใด?

  แพทย์นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต หากประสงค์จะขอรับทุนจากกรมสุขภาพจิต เพื่อไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ หรือจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จะต้องดำเนินการอย่างไร?

  การศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษที่เรียนเฉพาะวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ส่วนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเป็นวันปฏิบัติราชการตามปกติ ผู้ที่ศึกษาจะสามารถลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมเหมือนหลักสูตรทั่วไปได้หรือไม่ จะต้องทำสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรมกับส่วนราชการหรือไม่ และการนับระยะเวลาในการลาศึกษาจะต้องนับระยะเวลาอย่างไร?

  การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

  ผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการเท่าใด จึงจะมีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี?

  กรณีที่จำเป็นต้องพักแรมในช่วงระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้หรือไม่ อย่างไร?

  ผู้ที่เข้าฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตร 4 เดือน) ต้องมีการจัดทำสัญญาไว้กับส่วนราชการหรือไม่?

  ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอกครบ 3 ปีตามที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรของสถานศึกษา และได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษา 2 ภาคการศึกษาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจะขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อได้หรือไม่ อย่างไร?

  ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่?

  ข้าราชการที่ลาไปศึกษาภายในประเทศ ได้รับสิทธิการลาพักผ่อนประจำปีในระหว่างปีงบประมาณได้หรือไม่?

  ผู้รับทุนกรมสุขภาพจิตเพื่อศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ หากผิดสัญญารับทุนโดยได้ยุติการศึกษาก่อนระยะเวลาที่กำหนด จะสามารถชดใช้ทุนโดยการปฏิบัติงานแทนการชดใช้ทุนเป็นเงินได้หรือไม่?

:: ปรับปรุง 29 มกราคม 2550 ::   

 

Preset Colors